Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

WD-4

Obiekt drogowy WD-4

Obiekt drogowy WD-4 w kilometrze 30+632,25 w ciągu nowoprojektowanej drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Nidzica-Napierki usytuowany jest w okolicy msc. Olszewo.

Wybrane dane:

 • Całkowita długość obiektu: 41,3 m
 • Szerokość całkowita: 17,04 m
 • Kąt skrzyżowania S7 z przeszkodą: 85o

Warunki gruntowe. Dla ustalenia warunków geotechnicznych dla wiaduktu drogowego wykonano trzy odwierty o głębokości 10m.

Posadowienie. Przyjęto posadowienie obiektu, jako bezpośrednie na płycie fundamentowej.

Podpory zaprojektowano jako podpory masywne monolityczne.

Konstrukcja ustroju nośnego. Pomost stanowi płyta żelbetonowa jako rygiel utwierdzony w ścianach. W schemacie statyczny konstrukcja całego wiaduktu tj. płyta fundamentowa, korpusy i płyta pomostu stanowią ramę. Krawędzie płyty przy podporach są równoległe do osi podpór i tworzą z osią niwelety kąt 85o.

Wyposażenie:

 1. Bariery- na skrzydłach podpór zaprojektowano typowe balustrady mostowe zabezpieczające.

 2. Nawierzchnia jezdni- pod obiektem zaprojektowano nawierzchnię o konstrukcji: kostka betonowa na podsypce cementowej.

 3. Izolacje- wszystkie elementy betonowe zasypywane gruntem nie izolowane izolacją grubą należy zabezpieczyć emulsjami bitumicznymi. Izolacje górnej powierzchni płyty betonowej zaizolowano papą termozgrzewalną.

 4. Zabezpieczenie antykorozyjne- wszystkie płaszczyzny betonowe podpór i ustroju nośnego niezasypane gruntem należy zabezpieczyć powierzchniowo elastycznymi powłokami malarskimi.

 5. Gzymsy- na płycie pomostu stanowią one boczną część wspornika, na skrzydłach boczną część korony skrzydła.

 6. Odwodnienie wiaduktu- płytę górną obiektu zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym daszkowych i złożono ze względu na niewielką rozpiętość i schemat konstrukcyjny powierzchniowe odprowadzenie wody z przesączeń.

 7. Dylatacje- pomiędzy sekcjami zabezpieczono taśmami dylatacyjnymi. Wody z przesączeń spływające na płyty przejściowe zostaną zebrane rurą drenażową i wyprowadzone na skarpy nasypu drogowego.

 8. Płyty przejściowe- należy wykonać jako monolityczne, żelbetonowe. Płyty opierają się na wspornikach wystających ze ścian i masywnych blokach podwalinowych wykonanych z betonu. Każdą płytę przejściową zdylatowano podłużnie na dwie równe części.

 9. Oświetlenie – wewnątrz wiaduktu przewidziano sztuczne oświetlenie elektryczne.

Technologia budowy obejmuje następujące główne etapy:

 • wykopy,
 • wykonanie igłofiltrów,
 • płyta fundamentowa,
 • ściany ze skrzydłami,
 • płyta pomostu,
 • nasypy i stożki,
 • wyposażenie,
 • pozostałe elementy.

Kolorystyka obiektu:

 • Gzymsy balustrady schodów rewizyjnych – kolor zielony,
 • Beton płyty pomostu, podpór i skrzydeł – kolor j. szary (naturalny beton),
 • Kostka betonowa – szara,
 • Bariery energochłonne – naturalny ocynk,
 • Balustrady – kolor zielony,
 • Chodniki (kapy chodnikowe)- kolor szary.


Galeria zdjęć obiektu WD-4: